Deklaracja ideowa ruchu obywatelskiego Polaków

Deklaracja ideowa ruchu obywatelskiego Polaków

Polacy się organizują, wciąż jestem gdzies zapraszany. Poniżej projekt deklaracji ideowej jednego z ruchów, ktorego honorowym patronem jest prof. W. Kieżun:

DEKLARACJA PROGRAMOWA

RUCHU OBYWATELSKIEGO Polaków

Niewyobrażalną degradację współczesnej Rzeczypospolitej, po neoliberalnej transformacji ustrojowej i złej polityce gospodarczo-społecznej, pogłębiają pauperyzacja społeczeństwa, bezrobocie i wyjazdy młodzieży w poszukiwaniu pracy. Korupcja, prywata, zorganizowane gangi i nietykalne kasty tworzą obraz państwa jako „kamieni kupa”. Panuje terror fiskalny dotykający zwykłych obywateli i polskie podmioty gospodarcze, przy jednoczesnych ulgach i innych preferencjach dla podmiotów zagranicznych. Działania „elit” politycznych doprowadziły do wyprzedania bądź zniszczenia majątku narodowego i podkopania przedsiębiorczości Polaków.

Kliki partyjne realizują swoje partykularne interesy, lekceważąc ludzi, ich pracę, wiedzę i prawa. Po 27 latach widać, że zostaliśmy skazani na zawłaszczenie przez partie.

Mamy setki tysięcy obywateli zapomnianych przez państwo oraz miliony skrzywdzonych przez sądy, prokuratury, urzędy lokalne i centralne, dysponujemy niekompetentnym ustawodawstwem uchwalanym pod naciskiem „lobbystów” przez partyjne grupy interesów.

Takiemu państwu mówimy NIE i przystępujemy do konsolidacji społeczności lokalnych skupionych w 50 okręgach na terenie kraju, aby przywrócić Polakom wiarę w należne im prawa i w ład moralny. Warunkiem tego jest masowy udział w referendach i wyborach. Będziemy wytrwale jednoczyć Naród przez zachęcanie setek stowarzyszeń i organizacji w kraju do dobrowolnego zrzeszania się, tak, aby w wyborach wprowadzić do parlamentu naszych przedstawicieli, którzy rozumieją istotę państwa i demokracji oraz są wierni naszym ideałom. Tylko tacy kandydaci mogą liczyć na nasze zaufanie i poparcie.

 1. Podstawowym kryterium wyborów jest dobro państwa i jego obywateli,
 2. Prawem Narodu jest być dobrze rządzonym, co wymaga sprawnej administracji o wysokim poziomie wiedzy tak teoretycznej, jak praktycznej, oraz zorientowanej na dobro ogółu.
 3. Jedyna władza to naród, który wybiera parlament, prezydenta, sędziów, rzeczników, komisje wyborcze, organy nadzoru finansowego, medialnego i edukacyjnego.
 4. Kultura, wspólnota i wartości moralne stoją przed pieniądzem
 5. Potrzebny jest minimalny rząd i odchudzona administracja
 6. Głowa państwa (Prezydent) jest równocześnie szefem rządu
 7. Prezydenta Polski wybiera Naród spośród kandydatów, którzy spełniają wymagające kryteria (wiek min. 45 lat, dorobek życiowy, ponadpartyjny, uczciwy)
 8. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny winny być apolityczne i wybierane przez Naród
 9. Prawa i obowiązki obywateli muszą być nierozdzielne.
 10. Obowiązuje prawnie wiążący kontrakt wyborczy pomiędzy kandydatem na wybieralną funkcję a wyborcami oraz instytucja sądowego lub referendalnego odwołania osoby wybranej.
 11. Obowiązuje całkowity rozdział państwa i kościołów, które są stowarzyszeniami.
 12. Wszystkie szkoły są obywatelskie, organizowane oddolnie, z własnym programem.
 13. Polska racja stanu i polskie prawo są nadrzędne wobec wszelkich organizacji i umów międzynarodowych.