Nowa przyszła Konstytucja suwerennej RP

Nowa przyszła Konstytucja suwerennej RP

Jak ma konkretnie wyglądać nowa konstytucja? Jakiej filozofii ma zadość czynić? Oto moje propozycje na wstęp:

Uważam, że Konstytucja Rzeczypospolitej to fundament, który powinien być wypracowany przez całe społeczeństwo, a przynajmniej tę aktywną jego część. Konstytucja z pewnością powinna zostać napisana całkiem od nowa.

Wstęp
Są trzy główne ustroje społeczne: demokracja (ludowładztwo), arystokracja (rządy elit), monarchia (rządy jednostki).
Demokracja może się wyrodzić w rządy tłumu, tj. ochlokrację.
Elity rządzą w interesie swoim, a nie ogółu, wyradzając się w oligarchię.
Monarchia zaś łatwo może przejść w tyranię.
Żaden z tych ustrojów nie jest optymalny, ale jest wyjście – skrzyżowanie wszystkich trzech:
• lud wybiera wszystkie władze;
• wybieranym stawia się wymagania, by – ujmując to skrótowo – byli mądrzy i porządni oraz stwarza się im silną motywację do wierności obietnicom wyborczym;
• na czele państwa stoi prezydent jako szef rządu.
To grecka politeja, społeczeństwo obywatelskie, a z łaciny: ustrój republikański, w którym naród troszczy się razem o dobro wspólne – Rzeczypospolita.

Filozofia zapisów w Konstytucji Polski
Cała treść Konstytucji powinna spełniać następujące kryteria:
1. Ma być wspólnotowa, budująca wspólnotę Polaków,
2. Ma chronić polski interes narodowy i Polskę,
3. Ma dawać realne instrumenty władzy Suwerenowi: Narodowi Polskiemu,
4. Ma być spójna i dobrze, sprawnie organizować państwo polskie,
5. Ma zapobiegać wewnętrznym konfliktom władz, organów itd.,
6. Ma być prosta, przejrzysta, zrozumiała, napisana przystępnym językiem,
7. Ma być logiczna, precyzyjna, nie zostawiać „furtek interpretacyjnych”,
8. Ma być zaopatrzona w definicje pojęć.

Moja propozycja kalendarza prac nad Konstytucją Polski:
– Opracowanie i ogłoszenie kalendarza prac – ok. 1-2 miesiące od startu procesu,
– Rozpisany konkurs na projekt konstytucji – ok. 6 miesięcy,
– Cykl 41 otwartych konferencji w Polsce nt. konstytucji – ok. 8 miesięcy,
– Wybór rozwiązań w drodze głosowań obywatelskich – ok. 2 miesiące,
– Dopracowanie tekstów 3 przodujących projektów – ok. 2 miesiące,
– Dyskusja porównawcza nad trzema projektami – ok. 2 miesiące,
– Analiza spójności i symulacje funkcjonowania – ok. 2 miesiące,
– Ogólnonarodowe referendum konstytucyjne – ok. 1-2 miesiące
Łącznie ok. dwa lata – czas, który warto poświęcić.

Układ konstytucji proponuję następujący:
• Preambuła
• Definicje pojęć w Konstytucji i aktach podległych
• Zasady współżycia społecznego i funkcjonowania państwa
• Prawa i obowiązki Suwerena i obywatela
• Obowiązki państwa wobec Suwerena i obywateli
• Powoływanie przedstawicieli Suwerena (system wyborczy)
• Struktura państwa
• Opis struktur (organów) państwa z uprawnieniami i obowiązkami
• Sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe oraz zagrożenia Suwerena i państwa
• Zapisy końcowe

Dalsze treści – w odpowiednim czasie.