Preambuła Konstytucji - propozycja

Preambuła Konstytucji – propozycja

My, Naród Polski, wszyscy obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
niezależnie od światopoglądu, wyznania i pochodzenia,
w nawiązaniu do polskiej historii, dorobku pokoleń,
ich męstwa i ofiar oraz polskiego dziedzictwa kulturowego,
w trosce o byt i pomyślność, niepodległość i bezpieczeństwo Polski,
o ład społeczny, dobro wspólne, język i kulturę,
uznając, że podstawą bytu ludzkiego jest ludzka godność,
opoką naszej cywilizacji są wartości chrześcijańskie,
a wolność jednostki może się realizować tylko we współdziałaniu z innymi,
uznając państwo za organizm służebny
wobec Narodu Polskiego na zasadzie pomocniczości,
w celu zapewnienia rozwoju wszystkich Jego sił duchowych i materialnych,
a wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej
poszanowania ich pracy, należnych im praw i opieki państwa,
aby chronić warunki życia pokoleń, które przyjdą po nas,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem,
złączeni więzami wspólnoty z Rodakami rozsianymi po świecie -
Konstytucję tę, jako fundament naszego porządku prawnego, ustanawiamy.

(ASK)