REWOLUCJA PRACY (96): Praca a przedsiębiorczość

REWOLUCJA PRACY (96): Praca a przedsiębiorczość

Marzy mi się, aby każda praca była nacechowana przedsiębiorczością, a każda przedsiębiorczość związana była z pożyteczną i uczciwą pracą. Niestety, taka absolutna zależność nie występuje, choć intuicyjnie wyczuwamy, że między tymi pojęciami zachodzi pewien związek. Czy jest to możliwe, aby praca = przedsiębiorczość? Zdefiniujmy, zatem, oba pojęcia.

Definicja pracy

Praca to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu. (Według Wikipedii)

Praca oznacza trud, wysiłek, zużycie energii. Praca to zorganizowany, świadomy i celowy zbiór czynności .

Definicja przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość to postawa podejmowania wyzwań (najczęściej w horyzoncie średnio- i długofalowym), przed-się-branie (mówiąc językiem piłkarskim: branie na klatę) problemów otoczenia i systemowe ich rozwiązywanie poprzez regularne działanie w określonym celu (biznesowym lub nie-biznesowym). Przedsiębiorczość to pojęcie szersze niż biznesowe. Przedsiębiorczość to zdolność (emocjonalna, motywacyjna, kompetencyjna) do zorganizowania działań z innymi ludźmi lub dla innych ludzi – działań służących rozwiązaniu problemu i realizacji celu. To działanie charakteryzujące się chęcią podejmowania czegoś nowego lub ryzykownego, pełne energii i inicjatywy.

Związek

Jaki jest, więc, związek między pracą a przedsiębiorczością? W obu występuje sporo elementów wspólnych (cel, działanie, świadomość, zorganizowanie, wysiłek, kompetencje, motywacja), są jednak różnice:

- praca może być jednorazowym działaniem lub sekwencją działań, przedsiębiorczość jest bardziej rozciągnięta w czasie,

- praca to działanie dobrowolne lub z przymusu (np. ekonomicznego), przedsiębiorczość jest postawą, cechą własną (wewnętrzną) człowieka,

- praca to wykonywanie czynności niezależnie od istnienia ryzyka, przedsiębiorczość to świadome podejmowanie i przezwyciężanie ryzyka.

Zarówno praca jak i przedsiębiorczość zakładają motywację człowieka i jego poczucie odpowiedzialności – podejmując (biorąc przed się) działania, odpowiada na zapotrzebowanie społeczne lub problem i pokazuje, że chce temu zaradzić, że czuje się jak gospodarz dbający o rodzinę, gospodarstwo i otoczenie, odpowiedzialny za treść i wynik pracy, za efekt. I praca, i przedsiębiorczość to postawy społeczne, przezwyciężające lenistwo, wygodnictwo, strach i obojętność.

W tym kontekście praca i przedsiębiorczość bardzo się do siebie zbliżają; często mówimy o młodym czy nowym współpracowniku, że jest pracowity, przedsiębiorczy, z inicjatywą. Idąc tym tropem, zauważamy, że ludzie przedsiębiorczy pracują efektywniej, z większym zaangażowaniem, bardziej samodzielnie – i osiągają lepsze wyniki. Bo chcą (tu kluczowa jest motywacja wewnętrzna), spełniają się, podejmują inicjatywę, są kreatywni, a nawet realizują swoje pasje i zainteresowania.

Człowiek pracujący z pasją będzie bardziej przedsiębiorczy i efektywny niż pracownik najemny, który pracuje „od-do” tylko „dla chleba”. Człowiek wolny pracuje dużo lepiej niż niewolnik.

Jest jeden warunek: został przysposobiony do korzystania z wolności, nauczony odpowiedzialności i brania spraw w swoje ręce, wychowany w duchu wartości i atmosferze kreatywności. Tymczasem, co obserwujemy przez lata wychowania i edukacji młodych ludzi? – Tłumienie inicjatywy, przyuczanie do „niewychylania się”, wpajanie posłuszeństwa i braku krytycyzmu. To jest zniechęcanie do pracy i do przedsiębiorczości.

Dlatego tak ważne jest tworzenie odpowiednich ram i zachęt do podejmowania działań, budowanie latami w człowieku postawy pracowitości i przedsiębiorczości, aby potem, w dorosłym życiu, mógł dokonać syntezy własnej pracy i przedsiębiorczości – aby rozpoczął działalność gospodarczą, założył firmę, pracował jako przedsiębiorca, „na swoim”, samodzielnie, jako podmiot, odważnie idąc do przodu.

Wtedy zrealizuje jedność pracy i przedsiębiorczości. Będzie wolnym i świadomym obywatelem, realizującym swoją pasję i wizję biznesową. Będzie partnerem biznesowym i przedsiębiorcą, który umie sobie poradzić. Nie będzie potrzebował „pomocy państwa”, etatu, zapomóg.

Przedsiębiorczość, która rozkwita w coraz szerszych kręgach ludzi, oznacza zaradne społeczeństwo oraz uzasadnia potrzebę zlikwidowania instytucji etatu. Przedsiębiorczość i mądra praca są bogactwem narodu, społeczeństwa i państwa – państwa dobrze i uczciwie zarządzanego.