Wzór pozwu przeciw: Guy Verhofstadt

Wzór pozwu przeciw: Guy Verhofstadt

…………………….., dnia ……………………………… 2017 roku

 

Sąd Okręgowy w ………………..

Adres: …………………………………………

…………………………………………

 

Powód: 

………………………………………………….., PESEL: ……………………., adres zamieszkania: ……………………………………………………………..

Pozwany:

Guy Verhofstadt, Europees Parlement, Wiertzstraat, Paul-Henri Spaak 55C011, 1047 Brussel

Opłata sądowa: 600 złotych

POZEW

o ochronę dóbr osobistych

Na zasadzie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), wnoszę o:

  1. Przeproszenie powoda poprzez nakazanie pozwanemu Guyowi Verhofstadtowi wygłoszenia publicznego oświadczenia na najbliższej jawnej sesji Parlamentu Europejskiego po uprawomocnieniu się wyroku w niniejszej sprawie, w sposób identyczny do przemówienia pozwanego z dnia 15 listopada 2017 roku będącego przedmiotem niniejszego sporu, o treści:

PRZEPROSINY

Ja, poseł do Parlamentu Europejskiego Guy Verhofstadt, przepraszam uczestnika polskiego Marszu Niepodległości 2017 Pana/Panią[*] ……………………………………………… za naruszenie dóbr osobistych, wskutek publicznego przemówienia na forum Parlamentu Europejskiego w dniu 15 listopada 2017 roku, w którym nazwałem organizowany 11 listopada 2017 roku w Warszawie Marsz Niepodległości marszem 60 tysięcy faszystów, neonazistów oraz białych supremacjonistów.

Guy Verhofstadt

  1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
  2. dopuszczenie dowodów przedstawionych w treści niniejszego pozwu.

Uzasadnienie

  1. I.                    Stan faktyczny

Dnia 15 listopada 2017 roku w Parlamencie Europejskim miała miejsce publiczna debata pt. „Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce”. W niej, oprócz sporej grupy polskich przedstawicieli brał również udział belgijski europoseł, przewodniczący frakcji ALDE (ang. Alliance of Liberals and Democrats for Europe, pol. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy)  – Guy Verhofstadt.

Wygłosił on podczas przedmiotowej sesji przemówienie, w którym odniósł się do odbywającego się 11 listopada 2017 roku w Warszawie Marszu Niepodległości. Stwierdził on, że „w sobotę 60 tysięcy faszystów przemaszerowało ulicami Warszawy. Neonazistów. Białych supremacjonistów” (ang. „ Mr President, on Saturday 60 000 fascists marched in the streets of Warsaw –neo-Nazis, white supremacists”).

Dowód:

- urzędowa transkrypcja debaty z dnia 15 listopada 2017 r. w języku angielskim, pochodząca z oficjalnej strony internetowej Parlamentu Europejskiego http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/speech/20171113/1510734808863_01_en.docx

Guy Verhofstadt wygłosił swoje przemówienie na forum publicznym Parlamentu Europejskiego, które było transmitowane na żywo za pośrednictwem sieci Internet, jak każda sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, przez co docierało ono do dowolnego miejsca na świecie – w tym również do Rzeczypospolitej Polskiej i miejsca zamieszkania powoda.

Marsz Niepodległości jest wydarzeniem organizowanym corocznie w dniu 11 listopada. Uczestniczą w nim zjednoczone specjalnie w tym dniu organizacje niepodległościowe, jak również przede wszystkim ludzie niezwiązani z jakimikolwiek organizacjami politycznymi lub określonymi poglądami. Wymienione osoby biorą udział w marszu w celu wspólnego uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku (powszechnie uznawana data). W marszu uczestniczy każdego roku od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy osób, które przechodzą ulicami Warszawy śpiewając patriotyczne pieśni oraz trzymając biało-czerwone emblematy.

W dniu 11 listopada 2017 roku powód brał udział w tegorocznym Marszu Niepodległości, wśród wielu innych osób, które tak jak powód pragnęły jedynie wspólnie i uroczyście świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Stąd, nieukrywanym szokiem dla powoda była sytuacja, gdy 15 listopada na forum publicznym z ust pozwanego padło określenie, że w warszawskim Marszu Niepodległości maszerowało „60 tysięcy faszystów, neonazistów oraz białych supremacjonistów”.

Dowód:

- dokumentacja fotograficzna powoda z Marszu Niepodległości 2017 – na okoliczność uczestniczenia w wydarzeniu,

- zeznania powoda – na okoliczność uczestniczenia w Marszu Niepodległości, osób biorących w nim udział, atmosfery marszu oraz okoliczności zaznajomienia się z wypowiedzią pozwanego i reakcji na nią powoda oraz innych uczestników Marszu

Zaznaczyć trzeba, że ta liczba pokrywa się całkowicie z oficjalną liczbą uczestników marszu podawaną przez Policję. Stąd, wypowiedź pozwanego bez wątpienia miała na celu przedstawienie każdego uczestnika Marszu Niepodległości 2017 jako faszystę oraz osobę o radykalnych poglądach. Podobnie jak zdecydowana większość polskiej opinii publicznej, powód czuje się zbulwersowany takim zakwalifikowaniem przez pana europosła Verhofstadta powoda oraz pozostałych uczestników Marszu Niepodległości.

  1. II.     Stan prawny – zasadność pozwania Guya Verhofstadta. Fakt naruszenia dóbr osobistych powoda oraz ich określenie.

Opisywane w powyższym stanie faktycznym wypowiedzi wygłoszone przez pozwanego, stanowią naruszenie dóbr osobistych powoda w postaci czci (zarówno zewnętrznej – dobrego imienia jak i wewnętrznej – godności) oraz poczucia tożsamości narodowej. Dobra te są sformułowane zarówno w polskim kodeksie cywilnym (cześć), jak i ugruntowane w dotychczasowym polskim orzecznictwie (tożsamość narodowa).

Dobro osobiste w postaci prawa do tożsamości narodowej jest związane także z godnością człowieka, które to dobro osobiste wywodzi się z najwyższego aktu w hierarchii polskiego porządku prawnego – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Godność określa w niej art. 30, który stanowi, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

Określenie powoda przez europosła Guya Verhofstadta jako „faszystę”, „neonazistę” lub „białego supremacjonistę” dotknęły go jako jednego z 60 tysięcy uczestników Marszu Niepodległości. Marsz Niepodległości jest ponadto wydarzeniem propatriotycznym oraz proniepodległościowym, w związku z czym obejmuje on promowanie więzi z państwem polskim oraz promowanie poczucia przynależności narodowej. W efekcie, uznanie przez pozwanego każdego członka marszu za faszystę, neonazistę lub białego supremacjonistę, atakuje bezpośrednio dobro osobiste każdego z uczestników w postaci tożsamości narodowej. Ponadto, porównywanie każdego członka marszu do faszysty godzi również w poczucie tożsamości historycznej w obliczu tragicznej historii Polski oraz Polaków, szczególnie doświadczonych zbrodniami faszystów oraz nazistów podczas II wojny światowej.

 

  1. III.               Legitymacja czynna i bierna

W niniejszej sprawie powód jest legitymowany do wystąpienia w przedmiotowej sprawie, gdyż był uczestnikiem tegorocznej edycji Marszu Niepodległości, zaś dowody na tę okoliczność zostały powołane wcześniej w treści niniejszego pozwu. Powód zaznacza, iż by móc żądać przeprosin od pozwanego, nie musi być podmiotem, który jest z imienia i nazwiska wymieniony w tekście lub wypowiedzi, co było już wielokrotnie podkreślane w polskim orzecznictwie (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r., I ACa 971/15, LEX nr 2041824).

Podmiotem odpowiedzialnym za wypowiedziane treści jest niezaprzeczalnie europoseł Guy Verhofstadt, co zostało wykazane w uzasadnieniu do stanu faktycznego.

 

  1. IV.  Miejsce wytoczenia powództwa – właściwość polskiego Sądu

Z uwagi na miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, właściwym sądem do rozpatrzenia niniejszej sprawy będzie sąd okręgowy dla miejsca zamieszkania powoda. To właśnie w tym miejscu znajduje się centrum interesów życiowych powoda i tutaj zapoznał się on z krzywdzącą wypowiedzią pana Guya Verhofstadta.

W związku z powyższym, wnoszę jak w petitum pozwu.

Załączniki:

  1. Odpis pozwu wraz z załącznikami,
  2. Dowody wymienione w treści pozwu,
  3. Dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu

Podpis[*] – niepotrzebne skreślić